REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG – SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH
Znaczenie pojęć:


1. Regulamin - niniejszy akt regulujący sposób korzystania z portalu internetowego.

2. Serwis - portal internetowy.

3. Administrator - podmiot prowadzący Serwis.

4. Klient - kupujący urządzenie elektrotechniczne.Postanowienia ogólne:


1. Serwis służy do sprzedaży urządzeń elektrotechnicznych tj. zasilaczy awaryjnych UPS.

2. Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu.

3. Regulamin stanowi umowę zawieraną pomiędzy Administratorem a Klientem.

4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przesłanych pisemnie lub podanych telefonicznie na potrzeby wewnętrzne Administratora tj.: wystawienie rachunku.

5. Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu i że nie zostaną one udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

6. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora.

7. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści oraz fotografii zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora.Korzystanie z usług serwisu:


1. Przeglądanie Serwisu dostępne jest dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.

2. Aby nabyć dane urządzenie umieszczone na Serwisie należy przesłać: typ urządzenia, liczbę zamawianych sztuk, adres do wystawienia rachunku pro-forma, adres dostawy urządzenia / -ń oraz telefon komórkowy który zostanie podany kurierowi dostarczającemu zamówione urządzenie.

3. Klient może również wszystkie dane potrzebne do utworzenia zamówienia podać Administratorowi telefonicznie.

4. Ze względu na bezpieczeństwo danych oraz na stale podnoszoną jakość usług Serwisu prowadzone rozmowy telefoniczne z Administratorem mogą być rejestrowane (Administrator informuje o tym Klienta na wstępie rozmowy).

5. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. Rachunek wraz z pismem przewodnim Administrator wysyła Klientowi na podany adres korespondencyjny Klienta (za pośrednictwem usług Poczty Polskiej) lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail Klienta.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.Reklamacje:


1. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu urządzenia w Serwisie bez podawania przyczyn w przeciągu 10 dni licząc od dnia sprzedaży urządzenia (data sprzedaży umieszczona na rachunku). W tym przypadku Klient musi poinformować Administratora pisemnie na adres: P.H.U. „SEB POL”, ul. Naramowicka 176E/8, 61-611 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: elektrotechnika@sebpol.com. Koszty wysyłki zwracanego urządzenia do siedziby Administratora ponosi Klient, który zrezygnował z jego zakupu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą pisemną na adres: P.H.U. „SEB POL”, ul. Naramowicka 176E/8, 61-611 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: elektrotechnika@sebpol.com

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji. Przed upływem tego terminu klient zostanie poinformowany przez Administratora o statusie jego reklamacji (telefonicznie lub pisemnie).Uwagi końcowe:


1. Regulamin obowiązuje od dnia 09.06.2008 roku.

2..Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.


Service provided by FreeWebTemplates.com